Zwroty i reklamacje

POLITYKA ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14
dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14
dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas tj. Rafała
Święch wykonującego działalność gospodarczą pod firmą LOLO CBD Rafał Święch
pod adresem Załęże 20, 74-205 Tetyń, poczta elektroniczna: sklep@lolocbd.eu,
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego
oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej
adresy.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego
załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru
formularza nie jest obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, m.in. w stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia,
b) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie
internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie Produktu na adres: LOLO CBD, Załęże 20, 74-205 Tetyń
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli
Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie
zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz
klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi.
Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady
odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi.
Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres
sklep@lolocbd.eu lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana
przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy
na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać
wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez
klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres:
LOLO CBD, Załęże 20, 74-205 Tetyń.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest
równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl