Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://lolocbd.eu/ prowadzony jest przez Rafała
Święch wykonującego działalność gospodarczą pod firmą LOLO CBD Rafał Święch pod
adresem Załęże 20, 74-205 Tetyń, NIP: 8531519779, REGON: 364592866, wpisanego do
rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
- adres e-mail: sklep@lolocbd.eu,
- telefon: +48 600 925 430.
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady
zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania
tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy
i postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lolocbd.eu/.
2. Sprzedawca – Rafał Święch wykonujący działalność gospodarczą pod firmą LOLO CBD
Rafał Święch pod adresem Załęże 20, 74-205 Tetyń, NIP: 8531519779, REGON:
364592866.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca
umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
internetowego.
6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
7. Produkt (towar) – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający
złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktu.
9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia
zamówień.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający
utworzenie Konta klienta.
11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną
bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na
warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę
danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia,
przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka
prywatności” Sklepu internetowego.
6. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz
prawnych. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek krajowy.
7. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.
8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów
dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też
przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających
już promocjach.

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną
polegające na:
a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
c) przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia
formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie
przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą
odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza
Sprzedawcy.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji
i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie
dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas
nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą
funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na
stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
7. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne
w Sklepie internetowym.
8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez
Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

9. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z
taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
IV. Umowa sprzedaży

1. Do składania zamówień uprawniony jest Klient posiadający siedzibę lub miejsce zwykłego
pobytu na terenie Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, za
wyjątkiem państw, w których sprzedaż produktów z CBD jest prawnie niedopuszczalna.
2. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym
za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny
7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie
internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego
Produktu (o ile dotyczy). Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka”
poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz
zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę,
a następnie potwierdza zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany
w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu
zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia
przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez
Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży,
a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty
wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt.
VI ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).
2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz
wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi jeden
dzień roboczy.
3. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a
mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie
uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego
zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez
przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach
oraz kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
5. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego
zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości
powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
7. Sprzedawca umożliwia osobisty odbiór zamówienia w punkcie stacjonarnym pod adresem
Załęże 20, 74-205 Tetyń. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie po uprzednim
potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktu do wydania oraz ustaleniu
terminu odbioru.

VI. Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay (zgodnie
z regulaminem systemu Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator
Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

b) w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) za pobraniem.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec
rozwiązaniu.
3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora
systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez
Klienta lub zaksięgowania płatności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu
tradycyjnego).
4. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po
jego potwierdzeniu.
5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu
jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany
przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

VII. Rękojmia za wady Produktu

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o
wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady
odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres
sklep@lolocbd.eu lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana
przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na
wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres:
LOLO CBD, Załęże 20, 74-205 Tetyń.
9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z
jego uwzględnieniem.
10. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na
nowy.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość
bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego
wskazaną inną niż przewoźnik.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres
pocztowy Sprzedawcy.
4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może
wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych,
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem.
10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
11. Produkt należy dostarczyć na adres: LOLO CBD, Załęże 20, 74-205 Tetyń.
12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w
stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest:
a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i
bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może
rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania
przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej
sklep@lolocbd.eu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego
Regulaminu.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług
świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia
reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@lolocbd.eu.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub
nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty
elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy
reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
reklamacji.

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących
konsumentami w myśl art. 22 1 Kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie
o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub
przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez
Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie
internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub
części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz
Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi.
5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu
Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta
przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do
rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem
umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości
nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.
XI. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych
(w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie)
lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację
usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego
przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi
przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego
lub zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia
poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność
konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.
Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu
internetowego nie może naruszać praw Klienta.

XII. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ
stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony
przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie

tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz
karną.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach
Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści
w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało
wyraźnie przez Sprzedawcę.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych,
graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez
Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie
oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób
Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za
jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie
Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni
kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień
Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie
obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania
stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy
w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do
nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług,
wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki
działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Szczecinie (https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/) o podjęcie działań mających na celu
pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego)
rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu
rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie:
a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami
prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie
jest konsumentem.

7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl