Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest
Rafał Święch wykonujący działalność gospodarczą pod firmą LOLO CBD Rafał Święch
pod adresem Załęże 20, 74-205 Tetyń, NIP: 8531519779, REGON: 364592866.
2. Adres e-mail administratora danych: sklep@lolocbd.eu.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych
osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu
zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
zawarcia umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.
II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego,
na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności
w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu
internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie
uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące
usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawą o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach
marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust.
1-3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda
osoby, której dane dotyczą.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub
o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator
nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do
celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
- administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,
które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie
zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem
i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
VI. Profilowanie

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób
automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

 

POLITYKA COOKIES

1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są
do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca w myśl regulaminu Sklepu internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
a) dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
c) utrzymanie sesji Klienta w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
a) "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
b) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane
do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego; 
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu
internetowego; 
d) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego; 
e) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez
Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.; 
f) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl